Jyllands-Posten fejlroser regeringen

I en opsigtsvækkende stribe af artikler den 22. januar hævder Jyllands-Posten, at regeringen har gennemført stort set hovedparten af sit regeringsgrundlag fra 2007. Kun 5 ud af 30 punkter mangler at blive gennemført, skriver avisen. Det er helt galt. Regeringen har langt igen.

Regeringsgrundlaget er ikke 30 punkter, men 28 punkter. Det er en svær blanding af overordnede og konkrete mål, og derfor er det metodisk helt galt blot at vælge 30 af de konkrete mål, kalde dem de vigtigste og så krydse de 25 af.

Følgende meget vigtige mål fra regeringsgrundlaget er i hvert fald kun i nogen omfang gennemført i dag, og alle vil formentlig kalde dem vigtige. Tallet foran hvert punkt refererer til regeringsgrundlaget.

1. Kvalitetsreform fornyer og udvikler kvaliteten på sygehuse, skoler, ældreboliger og daginstitutioner.

2. Høj beskæftigelse og god konkurrenceevne. Balance eller overskud på de offentlige finanser frem til 2015. Danmark nedbringer sin gæld til udlandet.

4. Flere i arbejde. Mennesker på overførselsindkomst i arbejde. Lettere for udlændinge at komme ind på det danske arbejdsmarked.

6. Levetiden forlænges med tre år i løbet af ti år fra 2007. Motion og idræt skal være gratis eller lettere tilgængeligt. Sund og nærende mad til alle børn i daginstitutioner og skoler til rimelig pris.

7. En fast kontaktperson i hjemmeplejen og færre forskellige hjælpere i hjemmet. Forbedrede muligheder for frit valg for den enkelte ældre. Bedre mad til de ældre.

8. Daginstitutioners lukkedage på hverdage afskaffes. Institutionsbygninger skal være tidssvarende. Forbedret ordning med reservebedsteforældre. Bedre indsats for udsatte børn.

9. Styrket indsats over for socialt udsatte børn og unge og deres forældre. Bekæmpelse af ufrivillig hjemløshed. Forbedrede tilbud til sindslidende. Forstærket forebyggelse for udsatte grupper. Indsats for ligestilling mellem mænd og kvinder – især indvandrerkvinder.

10. Verdens bedste folkeskole. Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse og senere en videregående uddannelse. Større frihed til at indrette skolevæsenet efter lokale forhold. Voksenelevløn til alle over 25 år på erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Bedre mulighed for efter- og videreuddannelse.

11. Offentlige forskningsmidler skal stige og i 2010 være 18 mia. kroner mod 14 mia. kr. i 2007. Universiteter får større frihed til at tiltrække dygtige forskere. Der skal optages godt 2.400 ph.d.-studerende i 2010.

12. Ny enkel selskabslov. Bedre mulighed for produktudvikling i virksomhederne. Hurtigere spredning af universiteternes forskningsresultater til virksomheder. Fremme af iværksætteri. Virksomhedernes administrative byrder lettet med op til 25 procent frem til 2010.

13. En bred politisk løsning om afviste asylansøgere. Kortlægning af regler i andre lande. Aftaler med hjemlande om at modtage afviste ayslansøgere. Større indsats over for traumatiserede asylansøgere.

14. Forebygge ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge. Styrket indsats mod kræfter, der modvirker integration. Diskrimination tolereres ikke.

15. Virkningsfuld indsats mod ungdomskriminalitet. Skærpede straffe og en styrket kriminalforsorg.

16. Brug af vedvarende energi i langt større stil. Mere effektiv energiudnyttelse, så der er årlige energibesparelser på 1,4 pct. fra 2010.

17. Et grønt og bæredygtigt samfund. Yderligere 1 mia. kr. går til natur- og miljøindsats i 2010-2013. Bedre vandmiljø. Mindre brug af pesticider. Flere naturarealer af høj kvalitet. Øget genanvendelse.

18. Afvikling af EU’s landbrugsstøtte. Udvikling af landdistrikter. Skrappere regler for dyrevelfærd. Ny fiskeripolitik i EU, der belønner bæredygtigt fiskeri.

19. Bedre forhold for både bilister, cyklister og passagerer i tog og busser – rejsetiden nedbringes.

20. Danmark som fristed for kunstnere. Styrkelse af det danske sprog. Digitalisering af kulturarven. Det Kgl. Teater kulturhus for alle. Kunststøtte skal fremme internationalisering af dansk kultur. Privatisering af TV2. Doping ud af idræt.

21. Omfattende afbureaukratisering sikrer, at medarbejderne i den offentlige sektor bruger mere tid på omsorg og service. Kommunerne opstiller klare mål for service i nye kvalitetskontrakter. Samarbejde mellem kommuner og regeringen baseres på mål, rammer og dokumentation og ikke detailstyring.

23. En global klimaaftale i 2009. Mange lande tilslutter sig en markant begrænsning af menneskeskabte drivhusgasser.

24. Yderligere liberalisering af verdenshandelen. Øget dansk samarbejde med Indien og Kina.

26. Øget udviklingsbistand, heraf skal mindst to tredjedele af den bilaterale støtte gå til Afrika. En særlig indsats for kvinders rettigheder. Forstærket indsats for flygtninge i nærområder.

27. En afstemning om de danske forbehold. Fortsat arbejde på at udvide EU med Tyrkiet og flere Balkan-lande. På basis af en ny EU-traktat skal EU sætte ind mod klimaforandringer, organiseret kriminalitet og terrorisme.

Netop fordi punkterne er en blanding af overordnede og konkrete mål, er det vanskeligt at måle, hvor langt regeringen er kommet, og hvor meget det for eksempel skal trække ned, når udefra kommende begivenheder helt river tæppet væk under et mål.

Jyllands-Postens konklusion holder ikke.

Om igen Jyllands-Posten.

Sammenskrivningen af punkterne har jeg foretaget, men gå selv ind og se, hvad regeringen lover i sit grundlag.

Jyllands-Postens hovedartikel er her. Den vigtige grafik er ikke lagt på nettet.

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.