Betingelser for data-abonnement

Disse vilkår regulerer betingelserne for anvendelse af KAAS & MULVAD Researchdatabaser (herefter kaldet Produktet), der stilles til rådighed af KAAS & MULVAD, Ellebjergvej 25, DK-8240 Risskov.

 1. Produktet

Produktet er et abonnement på en samling af password-beskyttede databaser, som drives med det formål at tilbyde relevante data til betalende kunder. KAAS & MULVAD indfører og opbevarer i Produktet data erhvervet ved lovlig adkomst, herunder i henhold til særskilt aftale med individuelle data-leverandører.

Der etableres direkte databaseadgang til data.

Ud over abonnementet som det egentlige produkt tilbyder KAAS & MULVAD endvidere telefonisk hotline til visse abonnementstyper.

 1. Særlige forhold om fortrolighed

Aftale og priser er fortrolige.

Både kunden og Kaas & Mulvad må omtale samarbejdet, for eksempel på hjemmeside eller for kundens vedkommende som led i en dokumentation, hvor der i givet fald eksempelvis kan refereres til, at “dataovervågning via Kaas & Mulvad viser følgende…”

Data må ikke videresælges eller offentliggøres.

 1. Abonnementstyper

Der findes 4 abonnementstyper for Produktet:

 • Årsabonnement, der løber i 12 måneder fra ikrafttræden.
  • Halvårsabonnement, der løber i 6 måneder fra ikrafttræden.
  • Klippekort med 10 klip. Hvert klip giver adgang til Produktet i 24 timer fra logon-tidspunktet.
 • Et special-abonnement, hvor vilkår er beskrevet i en tillægsaftale.

Klippekortet gælder i 12 måneder fra ikrafttræden.

Det fremgår af abonnementsaftalen, hvilket abonnement der er valgt.

 1. Hotline

KAAS & MULVAD stiller gratis telefonisk hotline til rådighed for hel- og halvårsabonnenter. Klippekortsabonnenter har ikke ret til hotline. Helårsabonnenter har ret til 1/2 times hotline inden for abonnementsperioden, og halvårsabonnenter har også ret til 1/2 timers hotline inden for abonnementsperioden.

Der ydes vejledning i brug af Produktet og funktionaliteterne i Produktet. Der gives ikke vejledning af it-teknisk eller journalistisk karakter. Ved henvendelser til hotline registreres tid i intervaller pr. påbegyndte 10. minut.

 1. Øvrige ydelser

Vejledning ud over hotline, herunder vejledning til klippekortsabonnenter, samt øvrig rådgivning og assistance fx specielle udtræk af data ved KAAS & MULVAD sker efter separat aftale mellem abonnenten og KAAS & MULVAD, og levering af sådanne ydelser sker på KAAS & MULVAD’s til enhver tid gældende vilkår og timepriser.

 1. Priser og betalingsbetingelser

Priserne for de forskellige abonnementstyper fremgår af abonnementsaftalen.

Abonnementet faktureres umiddelbart efter tegning af abonnementet, og herefter ved påbegyndelse af hver påbegyndt abonnementsperiode, medmindre abonnementet er opsagt jf. pkt. 13 nedenfor.

Fakturaer forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato, og ved for sen betaling har KAAS & MULVAD krav på morarente på 2% pr. påbegyndt måned. KAAS & MULVAD har ret til rykkergebyr på DKK 100 pr. rykker, såfremt der efter forfaldstidspunktet sendes rykker til abonnenten.

 1. Password og brugere

Umiddelbart efter tegning af abonnement modtager abonnenten logon-oplysninger med passwords. Disse oplysninger sendes elektronisk til den af abonnenten oplyste e-mail adresse. KAAS & MULVAD kan ved henvendelse fra abonnentens kontaktperson ændre passwords.

De udleverede passwords skal opbevares forsvarligt og fortroligt, og kun redaktionelle medarbejdere, der er ansat hos abonnenten eller som har indgået en freelanceaftale med abonnenten, må have adgang til produktet. For tilknyttede freelancemedarbejdere gælder det, at disse personer alene må anvende produktet til brug for ydelser til abonnenten, og data fra Produktet må ikke anvendes til andre formål.

 1. Brugen af data fra Produktet

Abonnenten må udtrække (downloade), opbevare, analysere og offentliggøre data i forbindelse med den journalistiske virksomhed, abonnenten udøver. Abonnenten må distribuere data fra Produktet til andre medarbejdere, herunder tilknyttede freelance-medarbejdere, ansat hos abonnenten med det formål at disse personer skal behandle de pågældende data i forbindelse med journalistisk virksomhed for abonnenten. Abonnenten må ikke til tredjemand overdrage data fra Produktet i den form, som data er lagret i Produktet (fx rå dataudtræk), idet abonnenten alene må videregive data fra Produktet i journalistisk forarbejdet form som led i abonnentens journalistiske formidlingsvirksomhed.

Abonnenten må ikke bygge datapræsentationer direkte oven på tabeller, men skal trække data over på egen databaseserver, eller indgå en særlig driftsaftale om brug af server fra KAAS & MULVAD.

Der kan for visse af datasættene i Produktet gælde specielle brugsbetingelser og begrænsninger i anvendelsen.

Sådanne brugsbetingelser og begrænsninger vil fremgå af beskrivelser af de enkelte datasæt, og de kan ændre sig over tid. Abonnenten har pligt til at sætte sig ind i disse betingelser forud for udtræk og anvendelse, og abonnenten er forpligtet til at respektere sådanne betingelser. Såfremt abonnenten er i tvivl om forståelsen af konkrete betingelser for brugen, anbefales abonnenten at kontakte KAAS & MULVAD for en afklaring, og i det omfang aftalerne med dataleverandører ikke er omfattet af en fortrolighedsklausul, vil KAAS & MULVAD kunne udlevere den konkrete aftale med beskrivelse af vilkår for anvendelse.

 1. Udvikling og vedligeholdelse

KAAS & MULVAD er forpligtet til at rette tekniske fejl i Produktet. KAAS & MULVAD retter også fejl i datasæt i det omfang, KAAS & MULVAD bliver opmærksom herpå, og i det omfang, det er muligt. Produktet vil løbende blive videreudviklet med hensyn til teknisk kapacitet og det kvalitative og kvantitative indhold af data, ligesom der vil blive introduceret nye og forbedrede anvendelsesmuligheder.

 1. Ansvarsfraskrivelse

KAAS & MULVAD tilstræber en høj tilgængelighed for Produktet, men kan ikke garantere fuld tilgængelighed 24 timer i døgnet. Det kan på grund af tekniske forhold, herunder sikkerheds­mæssige forhold, løbende være nødvendigt at tage Produktet ud af drift i kortere perioder. Planlagt vedligeholdelse af Produktet vil blive forsøgt planlagt således, at Produktet så vidt mulig altid vil være tilgængelig på alle hverdage fra kl. 8 til 24, men der kan være akut behov for at foretage vedligeholdelse inden for dette tidspunkt med hel eller delvis utilgængelighed til følge. Planlagt vedligeholdelse, der medfører, at Produktet vil være utilgængelig i en periode vil forsøges varslet. Abonnenten kan ikke gøre KAAS & MULVAD ansvarlig for en sådan nedetid, og abonnenten kan heller ikke kræve afslag i abonnementsafgiften som følge af nedetid, medmindre en sådan nedetid antager et helt usædvanligt omfang. KAAS & MULVAD fraskriver sig endvidere ansvaret for driftsproblemer, der skyldes nedbrud eller utilgængelige kommunikations­linier og andre forsyningsproblemer, der skyldes tredjemand som fx internetudbydere, elektricitetsleverandører m.v. Datasættene fra dataleverandørerne bearbejdes af KAAS & MULVAD, men KAAS & MULVAD kan ikke garantere, at de er fejlfrie, og KAAS & MULVAD fraskriver sig således ethvert ansvar for fejl i datasættene. KAAS & MULVAD fraskriver sig endelig ethvert erstatningsansvar for direkte og indirekte tab, mistet fortjeneste, badwill og andre følgeskader som følge af fejlagtige data eller andre mangler ved Produktet, og ansvar for abonnentens videregivelse af fejlbehæftede data påhviler alene abonnenten. Abonnenten bærer endvidere ansvaret for brug af data i strid med de brugsbetingelser og begrænsninger, der gælder for de enkelte datasæt og lovgivningen i øvrigt.

 1. Ændring af vilkårene

Da KAAS & MULVAD er underlagt de krav, de enkelte dataleverandører stiller for brug af de pågældende data, kan disse vilkår løbende ændres. De til enhver tid gældende vilkår vil blive meddelt abonnentens kontaktperson. Øvrige ændringer af vilkårene, herunder priser, vil blive meddelt skriftligt til de enkelte abonnenter med et varsel på min. 1 måned, og disse nye vilkår vil gælde for abonnentsperioder, der starter efter udløb af varslet.

 1. Misligholdelse

Hver part kan ophæve abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt den anden part har misligholdt nærværende vilkår på væsentlige områder. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a.:

 • Manglende betaling af abonnentsafgift på trods af, at der er fremsendt rykker for betaling.
 • Abonnentens overtrædelse af reglerne for udlevering og anvendelse af passwords jf. pkt. 7·
 • Abonnentens overtrædelse af reglerne for brug af data jf. pkt. 8.

Ved KAAS & MULVADs ophævelse har abonnenten ikke længere adgang til Produktet og er forpligtet til at betale abonnementsafgiften ind til det tidspunkt, abonnenten gyldigt kunne have opsagt abonnementet jf. pkt. 13, og abonnenten har ikke noget krav på kompensation eller tilbagebetaling.

 1. Opsigelse

Abonnenten og KAAS & MULVAD er berettiget til at opsige abonnement­saftalen med et skriftligt varsel på min. en måned til udløb af en abonnementsperiode. Er abonne­mentet ikke opsagt inden fristen, forlænges abonnementet automatisk for en ny abonnementsperiode af samme varighed, og der faktureres en ny abonnementsafgift. Klippekortsabonnementer kan ikke opsiges, og abonnenten kan ikke kræve tilbagebetaling af ubrugte klip.

 1. Værneting

Enhver tvist, der udspringer af nærværende vilkår eller brug af Produktet, skal afgøres efter dansk ret, og retssag kan alene anlægges ved KAAS & MULVADs hjemting.

KAAS & MULVAD, Aarhus 3. januar 2016.